Занят
Свободен
Убит
Придержан

Circus Second Ship
Hirato
Yogi
Tsukumo
Iva

Circus First Ship
Tsukitachi
Jiki
Kiichi

Kafka
Palnedo
Uro
Karoku
Erishuka
Kiharu
Kagiri

Research Tower
Ryoushi
Akari
Isosa
Tamon

Others
Gareki
Nai Muhinyi
Tsubame
Arumerita Karoku